Lokalny think-tank

O nas

Jesteśmy młodym poznańskim think tankiem. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe, społeczne, a także międzynarodowe. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywności społecznej obywateli.

Nasze wartości

 • profesjonalizm
 • lokalny patriotyzm
 • kompetencja
 • otwartość
 • przyjazność
 • zaangażowanie i aktywność społeczna
 • wspólnota
 • Poznań

Misja

Budowa i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działalności koncepcyjno-analitycznej, wykorzystując i promując poznański etos pracy i gospodarności.

Wizja

Społeczeństwo będące wspólnotą obywateli, którzy podzielają wspólne wartości i są przekonani o potrzebie profesjonalizacji i rozwijaniu życia społecznego we wszystkich jego sferach i przestrzeniach.

LOKALNY THINK-TANK

Naszą podstawową przestrzenią jest Poznań, ale w naszych projektach często wykraczamy poza jego granice. Wszystkie tematy, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego granicami, są w naszym spektrum zainteresowania. W zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.

Cele instytutu

 • budowa i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • promowanie aktywnych postaw obywatelskich i społecznych,
 • promocja Poznania i wartości charakterystycznych dla poznaniaków poza jego granicami,
 • opracowywanie i dostarczanie badań, analiz, raportów i opinii w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji na szczeblu lokalnym,
  regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Dokumenty

Statut Instytutu Poznańskiego

Wyciąg z KRS (aktualny na 7 września 2019 r.)

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

DZIAŁAMY Z PASJĄ!

Zespół

Zarząd i Współpracownicy

eksperci

Girl in a jacket

dr Bartłomiej Kołsut

Ekspert

tel. +48 691 224 550

bartkol@amu.edu.pl

Ekspert ds. rozwoju lokalnego. Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna, a następnie uzyskał tytuł doktora w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na UAM. Uczestnik i wykonawca w kilku projektach badawczych, autor ponad 20 publikacji naukowych i kilkunastu ekspertyz dotyczących rozwoju gospodarczego, sporządzanych dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz firm prywatnych. Pracował także w administracji samorządowej jako specjalista ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Poznania. Laureat I nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą samorządu terytorialnego w konkursie Wolters Kluwer i czasopisma Samorząd Terytorialny. Zajmuje się naukowo teoriami rozwoju gospodarczego w skali lokalnej, współpracą samorządową oraz geografią rynku samochodowego. Prowadzi także działalność społeczną - kierował Stowarzyszeniem Rozwój Ziemi Goślińskiej, które opracowało oddolną, społeczną strategię rozwoju gminy, a obecnie jest Prezesem Fundacji Edukacyjnej im. Świętego Jana Pawła II, która finansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu gminy Murowana Goślina.

Girl in a jacket

Ekspert w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, specjalizujący się w inżynierii ruchu i budownictwie szynowym. Zajmuje się inżynierią ruchu, budownictwem obiektów transportowych, infrastrukturą transportu, transportem publicznym, ruchem pieszych, a także hierarchizacją dróg, urbanistyką i polityką transportową. Doświadczenie dydaktyczne: Politechnika Poznańska, prowadzenie zajęć i prac dyplomowych z zakresu budownictwa kolejowego i inżynierii ruchu, prowadzenie zajęć na innych uczelniach: UAM, UAP, PWSZ Gniezno. Doświadczenie naukowe: autor ponad 100 publikacji, organizator konferencji, wykonawca prac eksperckich, współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych. Doświadczenie zawodowe: Analizy, opinie i projekty z zakresu inżynierii ruchu, budownictwa kolejowego, tramwajowego i miejskiego, urbanistyki. Doświadczenie społeczne: czynny udział w krajowych (np. Klub Jagielloński) i lokalnych think tankach, społeczny udział w konsultacjach lokalnych i regionalnych, współpraca ekspercka (np. Miasta dla Rowerów), członek zarządu oddziału w Poznaniu i przewodniczący sekcji BRD SITK RP, wiceprzewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Poznańskiej.

Girl in a jacket

Krzysztof Rosenkiewicz

Ekspert

tel. +48 697 348 541

kros@amu.edu.pl

Magister gospodarki przestrzennej (studia zintegrowane, kierunki: gospodarka przestrzenna i socjologia na UAM); studia doktoranckie (gospodarka przestrzenna na UAM; praca doktorska pt. „Współczesne budownictwo osiedlowe na obszarach podmiejskich w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju” - w przygotowaniu na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu). W latach 2003-2013 urzędnik administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli (doświadczenie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, rozwoju lokalnego, nadzoru planistycznego). Od 2014 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania strategicznego, rewitalizacji, studiów wykonalności. W 1994 r. zwycięzca Olimpiady Geograficznej, w 1996 r. medalista Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (złoto w drużynie, brąz indywidualnie), stypendysta Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej. Autor 10 publikacji naukowych z dziedzin urbanistyki, gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego i regionalnego, życia miasta, mieszkalnictwa i budownictwa mieszkaniowego. Autor i główny projektant ponad 20 opracowań i analiz strategicznych dla samorządów. W latach 2015-2019 radny osiedla, od 2018 r. Radny Miasta Poznania. Mąż, ojciec, wraz z Żoną prowadzi poradnię dla narzeczonych. Pozostałe zainteresowania: duchowość i cywilizacja chrześcijańska, dziedzictwo kulturowe, polityka, transport – zwłaszcza szynowy, życie społeczne, geografia i krajoznawstwo.

Girl in a jacket

dr Krzysztof Szwarc

Ekspert

tel.

k.szwarc@ue.poznan.pl

Absolwent (1999) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył kierunek Informatyka i Ekonometria. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych za pracę „Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych w Poznaniu”. Praca ta otrzymała nagrodę Prezydenta Poznania w konkursie na najlepsze prace doktorskie dotyczące miasta. Od 1999 roku do dzisiaj jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, do 2017 roku w Katedrze Statystyki i Demografii, a obecnie w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Sześciokrotnie otrzymał nagrodę Parlamentu Studenckiego dla najlepszego ćwiczeniowca uczelni. W latach 2007-2010 członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od 1 czerwca 2016 roku członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a od 5 grudnia 2019 członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W 2019 roku współzałożył Fundację „Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki demograficznej, szczególnie płodności oraz stanu i struktury ludności. Hobby: podróże, geocaching, genealogia.

Girl in a jacket

dr hab. Łukasz Mikuła

Ekspert

tel. +48 601 762 423

mikula@amu.edu.pl

dr hab. Łukasz Mikuła (ur. 1982), doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2020). Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (od 2009 r.). Absolwent UAM na kierunkach gospodarka przestrzenna (2005) i prawo (2007), dr nauk o Ziemi w zakresie geografii (2009). Autor ok. 50 publikacji naukowych z dziedziny planowania przestrzennego, samorządu terytorialnego i zarządzania obszarami metropolitalnymi. Współautor kilkunastu dokumentów strategicznych i opracowań eksperckich, przede wszystkim dla obszaru metropolitalnego Poznania. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne za współkierowanie zespołem przygotowującym Koncepcję Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (2017). Radny Miasta Poznania, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania (od 2010 r.) oraz Przewodniczący Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań (od 2017 r.). Członek Zarządu Głównego Towarzystw Urbanistów Polskich (2015-2018) i Wiceprezes Oddziału TUP w Poznaniu (od 2018 r.). Członek Zespołu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych (od 2019 r.).

Girl in a jacket

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał podczas studiów i seminariów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademiach Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu oraz Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii. Przewodniczący Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej. Menedżer sportu, autor licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom turystyki sportowej oraz wpływowi polityki i stosunków międzynarodowych na sport i ruch olimpijski. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną oraz samorządową. Radny Miasta Poznania VII i VIII kadencji, Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Członek rad programowych i społecznych różnych instytucji miejskich. Aktywnie pracuje w środowisku poznańskich organizacji pozarządowych jako członek zarządu stowarzyszenia Projekt Poznań.

Girl in a jacket

dr Natalia Osten-Sacken

Ekspert

tel.

natalioss@umk.pl

Absolwentka Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. W 2013 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych na kierunku ekologia. W latach 2013-2016 stypendystka Unii Europejskiej i luksemburskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska w Muzeum Historii Naturalnej w Luksemburgu. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk Weterynaryjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi grupami badawczymi, zajmującymi się gatunkami inwazyjnymi i obcymi oraz wpływem przekształceń środowiska naturalnego i kontaktów międzykontynentalnych na rozprzestrzenianie się zoonoz. W centrum jej zainteresowania znajdują się także zmiany klimatyczne, zarówno w aspekcie wymierania i przemieszczania gatunków, jak i dobrostanu człowieka. Autorka licznych prac popularnonaukowych oraz wysoko punktowanych prac w recenzowanych czasopismach naukowych. Od lat zaangażowana w ochronę przyrody, była wolontariuszka poznańskiego zoo oraz PTOP Salamandra, obecnie członek niemieckiego towarzystwa naukowego Gesellschaft fuer Wildtier und Jagdforschung oraz Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e.V. Od stycznia 2020 roku koordynator grupy ds. czystego powietrza przy Wojewodzie Wielkopolskim. Z zamiłowania podróżniczka i miłośniczka innych kultur. Od ponad 12 lat prowadzi wyprawy trampingowe do Azji i Afryki. Włada 4 językami.

Girl in a jacket

prof. UAM dr hab. Robert Kudłak

Ekspert

tel. +48 618 296 303

rkudlak@amu.edu.pl

Ekspert ds. przedsiębiorstw. Doktor habilitowany w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, zatrudniony jako profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Absolwent studiów w zakresie gospodarki przestrzennej na UAM oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2014 zatrudniony na Vienna University of Economics and Business w Wiedniu. Kierował i uczestniczył w wielu projektach badawczych dotyczących konkurencyjności oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym finansowanych w ramach Siódmego Programu Ramowego UE oraz przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem publikacji naukowych w takich czasopismach, jak Long Range Planning, Ecological Economics, Journal of Cleaner Production, European Planning Studies, Economics and Business Review, Ekonomista, Gospodarka Narodowa oraz Kierowanie i Organizacja. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Long Range Planning oraz stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: społeczną odpowiedzialność biznesu, relacje biznes-społeczeństwo czy teorie instytucjonalne.

Girl in a jacket

prof. UAM dr. hab. Ryszard Cichocki

Ekspert

tel. +48 604 188 833

rcichoc@amu.edu.pl

Pracownik naukowy Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej. Pełni także funkcje Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Dyrektora Centrum Badania Jakości Życia UAM. Absolwent filozofii i socjologii na UAM, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, doktor habilitowany socjologii, profesor UAM. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół czterech powiązanych ze sobą obszarów socjologii: socjologii zmiany społecznej, socjologii sfery publicznej, socjologii społeczności terytorialnych oraz socjologii jakości życia. Dotychczasowa działalność dydaktyczna obejmuje zagadnienia: socjologii teoretycznej, socjologii zmiany społecznej, metodologii socjologii i teorii zróżnicowania i nierówności społecznych. Autor ponad 20 książek, z których najważniejsze to „Socjologiczne implikacje wczesnej filozofii Floriana Znanieckiego”, „Podmiotowość w społeczeństwie” oraz seria wydawnicza „Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania”, obejmująca siedem tomów, a będąca podsumowaniem programu monitorowania jakości życia realizowanego w Poznaniu od 2002 roku. Ekspert w zakresie stosowanych badań społecznych obejmujących problematyką gospodarki, samorządu terytorialnego, socjologii miasta rynku pracy, jakości życia. Autor ponad 600 programów badawczych, ponad czterystu opracowań i około 200 ekspertyz z zakresu stosowanych nauk społecznych. Główna pasja osobista to samodzielne podróże po świecie (ponad 100 państw) ze szczególnym uwzględnieniem centrów wielkich cywilizacji.

Girl in a jacket

Ekspert ds. komunikacji społecznej, menedżer, trener, społecznik. Aktywny członek wielu organizacji społecznych (np. ZHR, Projekt Poznań, Stowarzyszenie Chwaliszewo). Działalność publiczną rozpoczynał w Radzie Osiedla Stare Miasto (2011-2015), w której zainicjował m.in. budowę parku w Starym Korycie Warty czy Granty Staromiejskie. Pomysłodawca i koordynator projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”. Laureat Nagrody im. Macieja Frankiewicza i Medalu Młodego Pozytywisty. Szerokie doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze publicznym, prywatnym, jak i pozarządowym. Jeszcze w czasach studenckich założył własną agencję marketingową Wizerunek.PRO. W latach 2015-2017 doradzał ministrowi finansów Pawłowi Szałamasze oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pracował dla Caritas Polska, Narodowego Instytutu Wolności i Ministerstwa Infrastruktury. W 2018 roku założył Instytut Poznański, którym kieruje do dziś. W wolnym czasie podróżuje i uprawia kolarstwo.

Girl in a jacket

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu (projektu koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz Wielkopolskiego Klubu Dyskusyjnego Cyryl Club. Uczestnik spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 i Bałkanów Zachodnich w podpoznańskim Rogalinie w 2022 r., a także wolontariusz na Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 r. Członek Stowarzyszenia Projekt Poznań. Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W przeszłości zaangażowany w działalność społeczną na rzecz osób ubogich w Warszawie.

LOKALNY THINK-TANK

Projekty

OSTATNIE DZIAŁANIA INSTYTUTU

Blog

Ogłaszamy termin PKG 2024!

W tym roku to będzie już III edycja największej imprezy gospodarczej zachodniej Polski. Poznański Kongres Gospodarczy 2024 odbędzie się...

14 kwietnia 2024

// Bez kategorii

Piknik charytatywny dla Wolnych Narodów

Instytut Poznański ma przyjemność zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w pikniku charytatywnym dla Wolnych Narodów, który odbędzie się w...

26 lipca 2023

// Bez kategorii

Zapraszamy do wolontariatu w trakcie #PKG2023

Zostań wolontariuszem podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2023! Poznasz świetnych i ciekawych ludzi, zdobędziesz nowe doświadczenie i będziesz częścią #PKG2023....

21 czerwca 2023

// Bez kategorii

Program Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2023

Do Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2023 pozostało już niecałe 100 dni. Podejmujemy coraz więcej działań, by wszystko było gotowe i...

21 czerwca 2023

// Bez kategorii

Polska wspiera Wolne Narody

Projekt „Polska wspiera Wolne Narody” polega na zwróceniu opinii publicznej (zarówno w Polsce, jak i za granicą) na kwestie...

26 maja 2023

// Bez kategorii

Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia

Wycisz się – oddychaj – patrz na ptaki! „Na skrzydłach” to wyjątkowy zbiór piętnastu rozmów, w których obserwatorzy ptaków...

16 maja 2023

// Bez kategorii

PKG2022 – jak było w zeszłym roku?

  Poniżej krótkie podsumowanie zeszłorocznego Poznańskiego Kongresu Gospodarczego w filmach i zdjęciach. Więcej filmów z Kongresu wraz z zapisem wideo wszystkich debat z #PKG2022 dostępne...

02 kwietnia 2023

// Bez kategorii

Termin PKG 2023

Zeszłoroczny Poznański Kongres Gospodarczy był miejscem wymiany myśli i idei, spotkań, networkingu i powstawania nowych pomysłów. Wydarzenie odbiło się szerokim echem...

02 kwietnia 2023

// Bez kategorii

Zmiany w Zarządzie Instytutu Poznańskiego

Na początku 2023 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Instytutu Poznańskiego. Po prawie pięciu latach z pełnienia funkcji prezesa...

05 marca 2023

// Bez kategorii

Drużyna Szpiku w Cyryl Club

Zapraszamy na spotkanie z Drużyną Szpiku, podczas którego dowiecie się, czym na co dzień się zajmuje. A jest tego...

17 stycznia 2023

// Bez kategorii

Instytut Poznański na WUF 11 – debata „Miasto dla rodzin – jak walczyć z wyludnianiem miast?”

Już w środę, 29 czerwca, Instytut Poznański zagości na największym wydarzeniu miejskim 2022 roku! Zorganizujemy debatę „Miasto dla rodzin...

22 czerwca 2022

// Bez kategorii

Piknik charytatywny „Mam tę moc” dla polskich i ukraińskich dzieci

Piknik charytatywny „Mam tę moc” z okazji Dnia Dziecka rośnie w siłę! Już dzisiaj zapraszamy wszystkie dzieci na ten...

20 maja 2022

// Bez kategorii

Liga Narodowa w Cyrl Club

Spotkanie promocyjne książki „Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze” za nami! Wczoraj w naszym klubie dyskusyjnym autorzy...

08 kwietnia 2022

// Bez kategorii

Spotkanie promocyjne książki „Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”.

Wspólnie z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zapraszamy na spotkanie promocyjne książki „Liga...

04 kwietnia 2022

// Bez kategorii

Szukamy konsultanta ds. projektów międzynarodowych

Instytut Poznański poszukuje osoby na stanowisko konsultanta ds. projektów międzynarodowych. Oferujemy: Zdobycie doświadczenia w realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz...

24 stycznia 2022

// Praca

Premiera raportu głównego „Narodziny Nowego Poznania”

Debata podsumowująca projekt Narodziny Nowego Poznania już za nami! 9 debat, 9 raportów tematycznych przygotowanych przez naszych Ekspertów pozwoliło...

16 grudnia 2021

// Bez kategorii

#9 Raport „Inteligentne Miasto” – Pobierz!

Przedstawiamy ostatni raport tematyczny wydany przez Instytut Poznański w ramach Narodzin Nowego Poznania, autorstwa Krzysztofa Rosenkiewicza. Kliknij w obrazek,...

27 września 2021

// Bez kategorii

Już jest #8 Raport „Kulturalne miasto”

To już ósmy raport tematyczny wydany przez Instytut Poznański w ramach Narodzin Nowego Poznania. Kliknij w obrazek, aby pobrać...

21 czerwca 2021

// Bez kategorii

Q&A z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów prof. Sebastianem Skuzą

Mamy dla Was dobre wiadomości Od kilku miesięcy ze względu na pandemię #Koronawirus‚a nie mieliśmy możliwości organizowania spotkań z...

12 czerwca 2021

// Bez kategorii

7 raport Zdrowe miasto

To już siódmy raport tematyczny wydany przez Instytut Poznański w ramach Narodzin Nowego Poznania. Kliknij w obrazek, aby pobrać...

24 maja 2021

// Bez kategorii

6 raport „Miasto ludzi”

Raport „Miasto ludzi”  przygotował dr Krzysztof Szwarc kliknij w  obrazek i pobierz      –Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności...

26 kwietnia 2021

// Bez kategorii

Już dziś debata „Miasto ludzi”

 Już dziś Zapraszamy na kolejną debatę w ramach Narodzin Nowego Poznania pn. „Miasto ludzi” Tym razem analiza i dyskusja...

26 kwietnia 2021

// Bez kategorii

Narodziny nowego Poznania – piąty raport

To już piąty raport tematyczny wydany przez Instytut Poznański w ramach Narodzin Nowego Poznania. Tym razem na warsztat wzięliśmy...

22 marca 2021

// Bez kategorii

5 debata „Miasto sportu”

To już dziś piąta debata w ramach projektu „Narodziny nowego Poznania”, którego celem jest kompleksowa analiza życia miasta.  Piąta...

22 marca 2021

// Bez kategorii

Dzielnice Wilda i Łazarz w strefie płatnego parkowania – Komentarz eksperta dr inż. Jeremi Rychlewski

Od wczoraj strefa płatnego parkowania w Poznaniu obowiązuje również w dzielnicach Łazarz i Wilda, na razie na części ich...

02 lutego 2021

// Bez kategorii

Narodziny nowego Poznania – czwarty raport!

Oto czwarty raport tematyczny wydany przez Instytut Poznański w ramach Narodzin Nowego Poznania. Tym razem na warsztat wzięliśmy rozwój...

25 stycznia 2021

// Bez kategorii

Już dziś kolejna „Narodzinowa” debata: Przedsiębiorcze miasto

Nadszedł czas na pierwszą w nowym 2021 roku, a czwartą już debatę w ramach projektu „Narodziny nowego Poznania”, którego...

25 stycznia 2021

// Bez kategorii

Orszak Trzech Króli – nowy projekt Instytutu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich nasz Instytut został partnerem Orszaku Trzech Króli w 2021 roku. To już...

03 stycznia 2021

// Bez kategorii

102. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 1918 roku, czyli 102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie Powstanie, które było niezwykle ważne dla losów niepodległej...

27 grudnia 2020

// Bez kategorii

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Tegoroczne Święta przypominają nam o tym, co najważniejsze: o miłości, przyjaźni i naszych bliskich. Dlatego z całego serca życzymy...

24 grudnia 2020

// Bez kategorii

Narodziny nowego Poznania – trzeci raport

Co zrobić z Wolnymi Torami czy EC Garbary? Jak nie powtórzyć błędów Naramowic, przebudowy Ronda Kaponiera czy Św. Marcina?...

14 grudnia 2020

// Bez kategorii

Konkurs Żywe Powstanie – edycja 2020 – rozstrzygnięty!

Konkurs „Żywe Powstanie 2020” dobiegł końca.  Tegoroczna edycja dostarczyła nam wiele wzruszeń i powodów do dumy. W konkursie wzięło...

13 grudnia 2020

// Bez kategorii

Nabór prac w konkursie Żywe Powstanie 2020 – zakończony!

01 grudnia 2020

// Bez kategorii

Q&A z Szymonem Szynkowskim vel Sęk, Wiceministrem Spraw Zagranicznych

✅ Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie w ramach naszego cyklu rozmów z najważniejszymi osobami ze świata polityki,...

28 listopada 2020

// Bez kategorii

Narodziny nowego Poznania – drugi raport

„Miasta mogą odegrać kluczową rolę w walce z kryzysem klimatycznym, najbardziej znaczącym z wyzwań współczesnego świata” – tymi słowami...

23 listopada 2020

// Bez kategorii

Narodziny nowego Poznania: jutro kolejna debata

Niecały miesiąc temu wystartował nasz najnowszy projekt „Narodziny nowego Poznania”, którego celem jest kompleksowa analiza życia miasta. Po debacie...

22 listopada 2020

// Bez kategorii

Instytut Poznański już na YouTube

⚡ Uwaga uwaga ⚡ Ważny news! 🔥🔥 Od kilku tygodni możecie nas znaleźć także na YouTube pod nazwą Instytut...

19 listopada 2020

// Bez kategorii

Uwaga!!! Przedłużamy termin naboru prac konkursowych

10 listopada 2020

// Bez kategorii

Q&A z Andżeliką Borys, Przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi

✅ Gościem naszego wtorkowego Q&A będzie Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Pani Andżelika Borys. ✅ Zapraszamy do aktywnego udziału...

29 października 2020

// Bez kategorii

Narodziny nowego Poznania – pierwszy raport

Kliknij w obrazek, aby pobrać lub wydrukować raport autorstwa dr. inż. Jeremiego Rychlewskiego: Zapraszamy na kolejne debaty i publikacje...

26 października 2020

// Bez kategorii

Mobilne miasto – zapraszamy na transmisję!

Zaczęliśmy! Zapraszamy na transmisję: na YouTube: na Facebooku:

26 października 2020

// Bez kategorii

„Mobilne miasto” już w poniedziałek!

W poniedziałek 26 października organizujemy pierwsze wydarzenie w ramach projektu „Narodziny nowego Poznania” – debatę „Mobilne miasto”, po której...

24 października 2020

// Bez kategorii

Rusza nowy konkurs. Pokaż nam swoje #ŻywePowstanie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Właśnie dzisiaj rusza konkurs „Żywe Powstanie 2020!”. To już druga edycja przedsięwzięcia, w którym w zeszłym roku wzięło udział...

15 października 2020

// Bez kategorii

Narodziny Nowego Poznania – Zaproszenie na pierwszą debatę!

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa już oficjalnie na pierwszą z cyklu dziewięciu debat w ramach naszego projektu#NarodzinyNowegoPoznania. Spotkanie...

11 października 2020

// Bez kategorii

Instytut Poznański już na Twitterze

Szanowni Państwo, spieszymy do was z najnowszymi wiadomościami ! Od kilku dni możecie nas znaleźć także na Twitterze pod...

28 września 2020

// Bez kategorii

Q&A z ministrem Marcinem Horałą

Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy kilka tygodni temu, ogłaszamy pierwsze jesienne nowości w naszym Instytucie! Już w najbliższy wtorek...

25 września 2020

// Bez kategorii

Po wizycie studyjnej w Holadnii: wuchta pomysłów i inspiracji

Wizyta studyjna rozpoczęła się w niedzielę, 8 marca, w godzinach wieczornych, od spotkania integrującego wszystkich uczestników wydarzenia. W kolejnych...

14 marca 2020

// Bez kategorii

Wystawa otwarta, nagrody rozdane!

Uroczystość rozpoczęliśmy punktualnie o godz. 11:11, kiedy to 50 uczestników wspólnie odśpiewało pełną, 4-zwrotkową wersję hymnu Polski. W ten...

09 listopada 2019

// Bez kategorii

Wyniki konkursu „Żywe Powstanie”!

To nie był łatwy dzień dla Komisji konkursowej. Spośród 53 prac, które nadesłali uczniowie z całej Wielkopolski, członkowie komisji...

04 listopada 2019

// Bez kategorii

BUDUJEMY SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem zainteresowanym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego: obywatelami, samorządami, firmami, lokalnymi społecznościami, instytucjami publicznymi czy innymi organizacjami pozarządowymi.

We współpracy z podmiotami zewnętrznymi interesuje nas efekt synergii. Wierzymy, że współpraca nastawiona na osiągnięcie jednego celu może sprawić, że 2+2 będzie równało się 6. Dlatego właśnie intensywnie szukamy partnerów społecznych i komercyjnych, które pomogą nam realizować projekty obywatelskie o niespotykanym w skali Poznania rozmachem. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą.

W naszej działalności współpracowaliśmy z wieloma podmiotami o różnych przekroju społecznym, strukturze czy wielkości. Jeśli jesteś ciekaw jakie to podmioty, spójrz na listę poniżej.

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ

Wesprzyj

Działalność na rzecz dobra publicznego wymaga stabilnego finansowania, bez którego realizacja projektów społecznych nie byłaby możliwa. Dlatego właśnie zwracamy się z prośbą o wsparcie deklarując, że każda złotówka będzie wydana całkowicie racjonalnie i gospodarnie.

Darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pozarządowej możesz odliczyć od przychodu, dzięki czemu zmniejszysz podatek PIT lub CIT płacony do urzędu skarbowego. Wystarczy, że w formularzu podatkowym wypełnisz odpowiednią rubrykę wskazując ile wynosiła kwota darowizny.

Więcej o darowiznach na rzecz NGO przeczytasz tutaj.

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty! Gwarantujemy, że każda z nich przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu.

Wpłat można dokonywać na konto o numerze:

09 2530 0008 2018 1069 5605 0001

Nest Bank

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Kontakt

Instytut Poznański

ul. Młyńska 14
61-730 Poznań

KRS: 0000752367
NIP: 7831789732
REGON: 381529633

Wiadomość została wysłana!

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej