Eksperci Instytutu Poznańskiego

Eksperci Centrum Analiz Instytutu Poznańskiego

Dr hab. Paweł Piotr Śliwiński, prof. UEP

Paweł Piotr Śliwiński (ur. 1969) jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych w Instytucie G...

Dr Adam Weinert

Ekonomista, doktor w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalizuje się w doradztwie strategicznym, projektowym i w strukturach korporacyjnych, a także narz...

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym a także samorządu terytorialnego. Jeden z prekursorów ...

Dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP

Dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP, kierownik Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej. Zainteresowania skupiają się wokół bieżącej polityki gospoda...

Dr Kalikst Nagel

Poznaniak, choć nie z urodzenia, to z wyboru. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik wykształcony na Wydzial...

Dr Jacek Raubo

Analityk zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i obronności, wykładowca akademicki specjalizujący się w zakresie bezpieczeństwa narodowego, komentat...

dr Bartłomiej Kołsut

Ekspert

tel. +48 691 224 550

bartkol@amu.edu.pl

Ekspert ds. rozwoju lokalnego. Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna, a następnie uzyskał tytuł doktora w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na UAM. Uczestnik i wykonawca w kilku projektach badawczych, autor ponad 20 publikacji naukowych i kilkunastu ekspertyz dotyczących rozwoju gospodarczego, sporządzanych dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz firm prywatnych. Pracował także w administracji samorządowej jako specjalista ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Poznania. Laureat I nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą samorządu terytorialnego w konkursie Wolters Kluwer i czasopisma Samorząd Terytorialny. Zajmuje się naukowo teoriami rozwoju gospodarczego w skali lokalnej, współpracą samorządową oraz geografią rynku samochodowego. Prowadzi także działalność społeczną - kierował Stowarzyszeniem Rozwój Ziemi Goślińskiej, które opracowało oddolną, społeczną strategię rozwoju gminy, a obecnie jest Prezesem Fundacji Edukacyjnej im. Świętego Jana Pawła II, która finansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu gminy Murowana Goślina.

Ekspert w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, specjalizujący się w inżynierii ruchu i budownictwie szynowym. Zajmuje się inżynierią ruchu, budownictwem obiektów transportowych, infrastrukturą transportu, transportem publicznym, ruchem pieszych, a także hierarchizacją dróg, urbanistyką i polityką transportową. Doświadczenie dydaktyczne: Politechnika Poznańska, prowadzenie zajęć i prac dyplomowych z zakresu budownictwa kolejowego i inżynierii ruchu, prowadzenie zajęć na innych uczelniach: UAM, UAP, PWSZ Gniezno. Doświadczenie naukowe: autor ponad 100 publikacji, organizator konferencji, wykonawca prac eksperckich, współpraca z Centrum Badań Metropolitalnych. Doświadczenie zawodowe: Analizy, opinie i projekty z zakresu inżynierii ruchu, budownictwa kolejowego, tramwajowego i miejskiego, urbanistyki. Doświadczenie społeczne: czynny udział w krajowych (np. Klub Jagielloński) i lokalnych think tankach, społeczny udział w konsultacjach lokalnych i regionalnych, współpraca ekspercka (np. Miasta dla Rowerów), członek zarządu oddziału w Poznaniu i przewodniczący sekcji BRD SITK RP, wiceprzewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Poznańskiej.

Krzysztof Rosenkiewicz

Ekspert

tel. +48 697 348 541

kros@amu.edu.pl

Magister gospodarki przestrzennej (studia zintegrowane, kierunki: gospodarka przestrzenna i socjologia na UAM); studia doktoranckie (gospodarka przestrzenna na UAM; praca doktorska pt. „Współczesne budownictwo osiedlowe na obszarach podmiejskich w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju” - w przygotowaniu na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu). W latach 2003-2013 urzędnik administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli (doświadczenie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, rozwoju lokalnego, nadzoru planistycznego). Od 2014 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania strategicznego, rewitalizacji, studiów wykonalności. W 1994 r. zwycięzca Olimpiady Geograficznej, w 1996 r. medalista Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (złoto w drużynie, brąz indywidualnie), stypendysta Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej. Autor 10 publikacji naukowych z dziedzin urbanistyki, gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego i regionalnego, życia miasta, mieszkalnictwa i budownictwa mieszkaniowego. Autor i główny projektant ponad 20 opracowań i analiz strategicznych dla samorządów. W latach 2015-2019 radny osiedla, od 2018 r. Radny Miasta Poznania. Mąż, ojciec, wraz z Żoną prowadzi poradnię dla narzeczonych. Pozostałe zainteresowania: duchowość i cywilizacja chrześcijańska, dziedzictwo kulturowe, polityka, transport – zwłaszcza szynowy, życie społeczne, geografia i krajoznawstwo.

dr Krzysztof Szwarc

Ekspert

tel.

k.szwarc@ue.poznan.pl

Absolwent (1999) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył kierunek Informatyka i Ekonometria. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych za pracę „Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych w Poznaniu”. Praca ta otrzymała nagrodę Prezydenta Poznania w konkursie na najlepsze prace doktorskie dotyczące miasta. Od 1999 roku do dzisiaj jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, do 2017 roku w Katedrze Statystyki i Demografii, a obecnie w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Sześciokrotnie otrzymał nagrodę Parlamentu Studenckiego dla najlepszego ćwiczeniowca uczelni. W latach 2007-2010 członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od 1 czerwca 2016 roku członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a od 5 grudnia 2019 członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W 2019 roku współzałożył Fundację „Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki demograficznej, szczególnie płodności oraz stanu i struktury ludności. Hobby: podróże, geocaching, genealogia.

dr hab. Łukasz Mikuła

Ekspert

tel. +48 601 762 423

mikula@amu.edu.pl

dr hab. Łukasz Mikuła (ur. 1982), doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2020). Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (od 2009 r.). Absolwent UAM na kierunkach gospodarka przestrzenna (2005) i prawo (2007), dr nauk o Ziemi w zakresie geografii (2009). Autor ok. 50 publikacji naukowych z dziedziny planowania przestrzennego, samorządu terytorialnego i zarządzania obszarami metropolitalnymi. Współautor kilkunastu dokumentów strategicznych i opracowań eksperckich, przede wszystkim dla obszaru metropolitalnego Poznania. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne za współkierowanie zespołem przygotowującym Koncepcję Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (2017). Radny Miasta Poznania, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania (od 2010 r.) oraz Przewodniczący Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań (od 2017 r.). Członek Zarządu Głównego Towarzystw Urbanistów Polskich (2015-2018) i Wiceprezes Oddziału TUP w Poznaniu (od 2018 r.). Członek Zespołu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych (od 2019 r.).

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał podczas studiów i seminariów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademiach Wychowania Fizycznego w Krakowie i Poznaniu oraz Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii. Przewodniczący Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej. Menedżer sportu, autor licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom turystyki sportowej oraz wpływowi polityki i stosunków międzynarodowych na sport i ruch olimpijski. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną oraz samorządową. Radny Miasta Poznania VII i VIII kadencji, Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki. Członek rad programowych i społecznych różnych instytucji miejskich. Aktywnie pracuje w środowisku poznańskich organizacji pozarządowych jako członek zarządu stowarzyszenia Projekt Poznań.

dr Natalia Osten-Sacken

Ekspert

tel.

natalioss@umk.pl

Absolwentka Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. W 2013 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych na kierunku ekologia. W latach 2013-2016 stypendystka Unii Europejskiej i luksemburskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska w Muzeum Historii Naturalnej w Luksemburgu. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk Weterynaryjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi grupami badawczymi, zajmującymi się gatunkami inwazyjnymi i obcymi oraz wpływem przekształceń środowiska naturalnego i kontaktów międzykontynentalnych na rozprzestrzenianie się zoonoz. W centrum jej zainteresowania znajdują się także zmiany klimatyczne, zarówno w aspekcie wymierania i przemieszczania gatunków, jak i dobrostanu człowieka. Autorka licznych prac popularnonaukowych oraz wysoko punktowanych prac w recenzowanych czasopismach naukowych. Od lat zaangażowana w ochronę przyrody, była wolontariuszka poznańskiego zoo oraz PTOP Salamandra, obecnie członek niemieckiego towarzystwa naukowego Gesellschaft fuer Wildtier und Jagdforschung oraz Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e.V. Od stycznia 2020 roku koordynator grupy ds. czystego powietrza przy Wojewodzie Wielkopolskim. Z zamiłowania podróżniczka i miłośniczka innych kultur. Od ponad 12 lat prowadzi wyprawy trampingowe do Azji i Afryki. Włada 4 językami.

prof. UAM dr hab. Robert Kudłak

Ekspert

tel. +48 618 296 303

rkudlak@amu.edu.pl

Ekspert ds. przedsiębiorstw. Doktor habilitowany w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, zatrudniony jako profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Absolwent studiów w zakresie gospodarki przestrzennej na UAM oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2014 zatrudniony na Vienna University of Economics and Business w Wiedniu. Kierował i uczestniczył w wielu projektach badawczych dotyczących konkurencyjności oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym finansowanych w ramach Siódmego Programu Ramowego UE oraz przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem publikacji naukowych w takich czasopismach, jak Long Range Planning, Ecological Economics, Journal of Cleaner Production, European Planning Studies, Economics and Business Review, Ekonomista, Gospodarka Narodowa oraz Kierowanie i Organizacja. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Long Range Planning oraz stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: społeczną odpowiedzialność biznesu, relacje biznes-społeczeństwo czy teorie instytucjonalne.

prof. UAM dr. hab. Ryszard Cichocki

Ekspert

tel. +48 604 188 833

rcichoc@amu.edu.pl

Pracownik naukowy Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej. Pełni także funkcje Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz Dyrektora Centrum Badania Jakości Życia UAM. Absolwent filozofii i socjologii na UAM, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, doktor habilitowany socjologii, profesor UAM. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół czterech powiązanych ze sobą obszarów socjologii: socjologii zmiany społecznej, socjologii sfery publicznej, socjologii społeczności terytorialnych oraz socjologii jakości życia. Dotychczasowa działalność dydaktyczna obejmuje zagadnienia: socjologii teoretycznej, socjologii zmiany społecznej, metodologii socjologii i teorii zróżnicowania i nierówności społecznych. Autor ponad 20 książek, z których najważniejsze to „Socjologiczne implikacje wczesnej filozofii Floriana Znanieckiego”, „Podmiotowość w społeczeństwie” oraz seria wydawnicza „Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania”, obejmująca siedem tomów, a będąca podsumowaniem programu monitorowania jakości życia realizowanego w Poznaniu od 2002 roku. Ekspert w zakresie stosowanych badań społecznych obejmujących problematyką gospodarki, samorządu terytorialnego, socjologii miasta rynku pracy, jakości życia. Autor ponad 600 programów badawczych, ponad czterystu opracowań i około 200 ekspertyz z zakresu stosowanych nauk społecznych. Główna pasja osobista to samodzielne podróże po świecie (ponad 100 państw) ze szczególnym uwzględnieniem centrów wielkich cywilizacji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Zobacz więcej